2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Information Behavior of Maternal and Child among of Pregnancy and Motherhood with Pre School Children 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 15th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO 2019) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 12 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1353-1360 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585080018-1 น.ส. ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0