2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกวัวและการดูดซับฟลูออไรด์ไอออนในน้ำ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฏาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ประเทศไทยมีปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบาดาลสูงในหลายพื้นที่และอาจเป็นอันตรายหากนำน้ำดังกล่าวมาอุปโภคบริโภค ปัจจุบันมีการศึกษาวัสดุสำหรับดูดซับฟลูออไรด์ในน้ำจากวัสดุหลายชนิด ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการ ศึกษาการกำจัดฟลูออไรด์ในสารละลายฟลูออไรด์สังเคราะห์จากแคลเซียมฟอสเฟสชนิดไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์จากกระดูกวัว โดยทำการศึกษาการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกวัวด้วยวิธีการทางความร้อนและศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของกระดูกวัวที่อุณหภูมิต่าง ๆ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ได้ถูกนำไปศึกษาการวิเคราะห์ค่าพีเอชที่มีประจุที่ผิวเป็นศูนย์ เพื่อประเมินสภาวะการดูดซับของไฮดรอกซี อะพาไทต์ และศึกษาผลของค่าพีเอชต่อความสามารถและประสิทธิภาพในการดูดซับฟลูออไรด์ด้วยวิธีการแบทซ์ กระดูกวัวที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เปลี่ยนโครงสร้างผลึกเป็นไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีความเป็นผลึกสูงโดยมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ไมโครเมตร ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกวัวมีค่าพีเอชที่ประจุที่ผิวเป็นศูนย์ที่พีเอชเท่ากับ 10.5 ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ได้มีความสามารถและประสิทธิภาพในการดูดซับฟลูออไรด์สูงสุด 1.3 มิลลิกรัมฟลูออไรด์/กรัม และ 65 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับที่ค่าพี่เอชเท่ากับ 6 โดยใช้ไฮดรอกซีอะพาไทต์ในการทดสอบปริมาณ 0.5 กรัม 
     คำสำคัญ กระดูกวัว ไฮดรอกซีอะพาไทต์ การดูดซับฟลูออไรด์ 
ผู้เขียน
595040130-2 นาย นิรวิทย์ สุทธิ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0