2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Bergenin improves antioxidative enzyme activities in sodium selenite-induced oxidative stress in mouse livers  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ปีที่ 16 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     สถานที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 21 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) ไม่ระบุ 
     Issue (เล่มที่) ไม่ระบุ 
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Introduction: Bergenin is a C-glucoside derivative of gallic acid which is mostly presented in plant genus of Mallotus, Bergenia, and Ardisia. Bergenin has been claimed to possess anti-oxidant, anti-inflammatory, and anti-hyperglycemic activities. Sodium selenite is a toxic form of selenium. The glutathione system is the major pathway in liver which metabolizes sodium selenite to selenium and subsequently over produces reactive oxygen species, leading to oxidative stress. However, its antioxidant and hepatoprotective effects have not previously been compared with gallic acid. Objective: This study aimed to evaluate impact of bergenin on antioxidative enzyme activities in sodium selenite-induced oxidative stress in mouse liver. Materials and Methods: The 7-week-old male ICR mice were given sodium selenite (4 mg/kg/day, p.o.) in combination with bergenin (10, 50, and 250 mg/kg/day, p.o.) or gallic acid (100 mg/kg/day, p.o.) for 7 consecutive days, while the control group was simply orally given water. Antioxidant enzymes in mouse liver, e.g. superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and glutathione peroxidase (GPx) including the hepatic level of malondialdehyde (MDA) were examined. Results: Sodium selenite induced oxidative stress and disturbed antioxidative enzyme system in mouse livers with a significant depletion of SOD, CAT, and GPx activities, and promoting lipid peroxidation, indicated by a significant increase in MDA level, compared with control group (p<0.05). All doses of bergenin showed similar antioxidant effect as gallic acid to significantly increase hepatic SOD, CAT, and GPx activities along with a significant decrease in hepatic MDA level, compared with the sodium selenite-induced oxidative stress mice (p<0.05). Discussion and Conclusion: Bergenin improves hepatic antioxidative enzyme activities in sodium selenite-induced mice via maintenance of oxidant-antioxidant balance with increment of SOD, CAT, and GPx activities and inhibition of MDA formation, comparable to gallic acid. Therefore, bergenin is an ultimate candidate for further development as antioxidative/hepatoprotective agent. 
ผู้เขียน
607150008-1 น.ส. ยลดา ศรีเศรษฐ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยโดยวาจาประเภท Biomedical Science ระดับดีมาก 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 21 พฤศจิกายน 2562 
แนบไฟล์
Citation 0