2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ EFFECT OF CLIMATE VARIABILITY ON RICE PRODUCTION OF NORTHEASTERN THAILAND 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 9th Inter-Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Journal of GEOMATE  
     สถานที่จัดประชุม Hotel Continental Fuchu  
     จังหวัด/รัฐ Tokyo 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่) ISBN: 978-4-909106025 C3051 
     หน้าที่พิมพ์ 944-949 
     Editors/edition/publisher Prof. Zakaria Hossain 
     บทคัดย่อ Rainfed rice cultivation is the key agricultural practice in the Northeast of Thailand. Climate variability is the main cause affecting rice production. The climatic water balance index namely standardized precipitation evapotranspiration index (SPEI) indicates a variety of climate conditions, whether the area is wet (positive) or dry (negative). Our study concerned the effect of climate variability on the production and yield of rice cultivation in five provincial stations in the northwestern of the Northeast which has one of the most extreme climatic conditions in Thailand. El Nino Southern Oscillation (ENSO) is also related to SPEI and related to rice production and yield. For the study rainfall and meteorological data between 2005 to 2016 were used for analyses. Changes of monthly SPEI over all stations were abrupt compared to ENSO changes which were gradual. During the rice cultivation period, May to September, 1-month SPEI fluctuated from month to month. The summation SPEI values within that 5 months were compared to rice production and yield from each station. All of rice productions increased with SPEI values but only three stations had yields agreeing with SPEI. This shows that the amount of production always relates to wetness but not the yield which depends on other factors such as soil fertility and good management. In marginal paddy fields, cultivation is limited to positive wet conditions. Production may increase depending on the area cultivate, but yields will reduce.  
ผู้เขียน
607040016-5 นาย ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0