2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Curve number method for surface runoff estimation in Lam Takhoong River Basin, Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 11th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, 26-27 April 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thai Society of Agricultural Engineering 
     สถานที่จัดประชุม Chulabhorn International Convention Center (Wora Wana Hua Hin Hotel & Convention) Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ ประจวบคีรีขัน/ประเทศไทย 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 เมษายน 2561 
     ถึง 27 เมษายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 550-555 
     Editors/edition/publisher รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595040100-1 นาย วชิรวิชญ์ พลินรัชต์ธนะเดช [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0