2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of Agricultural Residues as Carriers for Bio-fertilizer Production to Promote Tomato Growth in Saline Soil 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 มีนาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Chiang Mai J. Sci. 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chiang Mai University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 45(4) 
     เดือน july
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 1699-1712 
     บทคัดย่อ The detection of plant growth promoting properties of three isolates of rhizobacteria (Enterobacter aerogenes P8, Bacillus tequilensis N15, Pseudomonas azotoformans I2.1) showed positive results for nitrogen fixing, phosphate solubilization, ACC deaminase activity, cellulolytic activity and IAA production but activity declined when the concentration of NaCl in the medium was increased. Among the four types of carrier tested (rice husk ash, rice straw, sugarcane leaves and coconut coir), rice husk ash was the best carrier, able to support the highest growth and survival of rhizobacteria under the temperature range of 30-50 °C. The maximum number of survival rhizobacteria cells was found (109-1010 CFU g-1) on day 15 of incubation, at 30 °C. The growth of tomato plants in two different soils (normal and saline soil) showed that biomass was significantly highest with the treatment of chemical fertilizer supplemented with rhizobacteria. In normal soil, the biomass was 4.46 g pot-1, while it was 5.15 g pot-1 in saline soil. The accumulation of proline content in the tissue of tomato in the control treatment (without supplemented rhizobacteria and without supplemented with carrier in both normal and saline soil conditions) was higher than with other treatments. The highest total enzyme activity in soil samples detected by using the fluorescein diacetate hydrolysis (FDA) method was found in the treatment containing rice husk ash as carrier, supplemented with rhizobacteria in saline soil. 
     คำสำคัญ agricultural residues, carrier, bio-fertilizer, tomato, saline soil 
ผู้เขียน
587020069-4 น.ส. พรระพี สารินทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0