2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ HISTORICAL HYDROLOGICAL DATA GENERATION FOR UNGAUGED WATERSHED BY WATER BALANCE TOOL 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 9th Int. Conf. on Geotechnique, Construction Materials and Environment 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Journal of GEOMATE 
     สถานที่จัดประชุม ็Hotel Continental Fuchu 
     จังหวัด/รัฐ Tokyo / Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 956-962 
     Editors/edition/publisher Prof. Dr. Zakaria Hossain 
     บทคัดย่อ Effective water resources planning and management need accurate historical hydrological data for simulation and prediction. Many watersheds in Thailand are ungauged and many have unreliable or incomplete data. This study focuses on using available meteorological data to generate accurate monthly hydrological data, including direct runoff, evapotranspiration, and groundwater recharge for Lam Takhong watershed in Buriram Province, Thailand, as a case study. The Lam Takhong River is a tributary of the Mun River in northeastern Thailand covers an area of 1,560 square kilometers. This study examined nine years of daily meteorological data, including rainfall, temperature, relative humidity, and solar radiation obtained from a meteorological station, Buriram 436401, Royal Meteorological Department, from January 1, 2006 to December 31, 2014. Direct runoff values were evaluated from rainfall data using SCS-CN method. The CN and λ parameters were evaluated from accurate GIS maps of soil and land-use. Evapotranspiration values were determined from recorded climatic data using Morton's CRAE method. Results from the study period indicated that the wettest and driest years were 2008 and 2007, respectively. Groundwater recharge occurred every year except in 2007 with the greatest recharge occurring in 2011. Water balance was demonstrated to be a valuable tool for generating accurate historical hydrological data. Keywords: Lam Takhong, water balance tool, SCS-CN, Morton's CRAE,  
ผู้เขียน
595040100-1 นาย วชิรวิชญ์ พลินรัชต์ธนะเดช [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0