2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองหัวข้อด้วยสภาพแวดล้อมแบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 พฤศจิกายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN 2697-4142 
     ปีที่ 21 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า
     บทคัดย่อ การทำเหมืองข้อมูลเป็นวิธีการหนึ่ง ที่ใช้ในการค้นหาองค์ความรู้ในข้อมูล ข้อมูลประเภทข้อความเป็นข้อมูลประเภทที่สามารถค้นหาองค์ความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การสรุปข้อความ การหาความหมายแฝง การหาหัวข้อ การจัดกลุ่มข้อความ Latent Dirichlet Allocation (LDA) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการค้นหา หัวข้อ(topic) ของข้อมูล และสามารถทำการเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยการปรับปรุงค่าโดยใช้ optimization อัลกอริทึ่ม ซึ่งผู้วิจัยใช้ Ant colony optimization ในการปรับค่าตัวแปร ซึงการค้นหาหัวข้อจากเอกสาร มักจะใช้เวลาในการคำนวนค่านาน ผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้ map-reduce ซึ่งเป็นการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมของ Hadoop มาช่วยในการประมวลผลเพื่อให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นและทำการวัดค่าประสิทธิภาพของอัลกอริทึ่ม LDA ผลการวิจัยพบว่า การประมวลผลชุดข้อมูลด้วยอัลกอริทึ่ม LDA ที่ปรับปรุงค่าตัวแปรโดย ACO ที่ทำงานโดย Map-reduce มีความเร็วในการประมวลผลที่สูงขึ้น  
     คำสำคัญ แม๊พรีดิวซ์ , อัลกอริทึ่มอาณาจักรมด , การทำเหมืองข้อความ, Latent Dirichlet Allocation. 
ผู้เขียน
567040040-4 นาย ธนกร ญานกาย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0