2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ สถานการณ์ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล ครั้งที่ 5 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 2 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่) 0-42 
     หน้าที่พิมพ์ 488 
     Editors/edition/publisher กองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล ครั้งที่ 5 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
615280069-3 นาย อธิราช คำภูเวียง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0