2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Chlamydia Trachomatis Infection in High-Risk Human Papillomavirus Based on Cervical Cytology Specimen 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 พฤศจิกายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Pacific Organization for Cancer Prevention  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 20 
     ฉบับที่ 12 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 253-257 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Chlamydia trachomatis- human papillomavirus- cytology 
ผู้เขียน
585070016-1 น.ส. สรชา แสงพิชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
575070026-7 น.ส. พรทิพย์ จังศิริวิทยากร
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0