2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antioxidant and antiproliferation of young rice leaves (RD6 and BGR) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 7th International Conference on Food Factors (ICoFF 2019) and The 12th International Conference and Exhibition on Neutraceuticals and Functional Foods 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Japanese Society of Food Factors (JSoFF) 
     สถานที่จัดประชุม Kobe Convention Center 
     จังหวัด/รัฐ Kobe, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 ธันวาคม 2562 
     ถึง 5 ธันวาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) 1 December 2019 
     หน้าที่พิมพ์ 71,124 
     Editors/edition/publisher Hitoshi Ashida, PhD Kobe University, President  
     บทคัดย่อ Antioxidant and antiproliferation of young rice leaves (RD6 and BGR) 
ผู้เขียน
615150027-4 Mr. VISESSAKSETH SO [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0