2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Pre-lithiation of Silicon Negative Electrode for High Performance Li-ion Battery การพรีลิทิเอชันขั้วแอโนดจากซิลิกอนสาหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนประสิทธิภาพสูง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2561 
     ถึง 15 มีนาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 20 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 209 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ ABSTRACT: High performance lithium ion batteries are in demand for consumer electronics and electric vehicles. Silicon is a promising candidate negative electrode material due to high theoretical specific capacity (4,200 mAh∙g-1). However, high irreversible capacity loss and low Coulombic efficiency (CE) as a result of solid electrolyte interphase (SEI) formation on the surface of silicon electrode occur on the first lithiation cycle. Prelithiation method can compensate for the capacity loss problem on the first charging cycle. However, the prelithiated LixSi particles usually suffer from surface oxidation to Li2O when come into contact with moisture and oxygen during electrode processing, leading to poor electrochemical stability. Therefore, we modify the surface stability of the prelithiated silicon particles by polymeric nano-coating. The results show that this method is an effective strategy to improve irreversible capacity and electrochemical stability of silicon. บทคัดย่อ: แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนประสิทธิภำพสูงได้เป็นที่ต้องกำรสำหรับอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์และรถยนต์ไฟฟ้ำ ซิลิกอนเป็นวัสดุขั้วไฟฟ้ำแอโนดที่น่ำควำมสนใจอย่ำงยิ่งเนื่องจำกมีควำมจุไฟฟ้ำทำงทฤษฎีสูง (4,200 mAh∙g-1) อย่ำงไรก็ตำม กำรสูญเสียควำมจุไฟฟ้ำแบบผันกลับไม่ได้ที่สูงและประสิทธิภำพคูลอมบ์ต่ำเป็นผลมำจำกกำรเกิดผิวสัมผัสระหว่ำงของแข็งกับสำรอิเล็กโทรไลต์บนพื้นผิวของขั้วไฟฟ้ำซิลิกอนโดยเกิดขึ้นระหว่ำงกำรอัดประจุรอบแรก กระบวนกำรพรีลิทิเอชันสำมำรถชดเชยปัญหำกำรสูญเสียลิเทียมของกำรอัดประจุรอบแรก อย่ำงไรก็ตำม อนุภำค LixSi มักจะประสบปัญหำกำรออกซิเดชันบนพื้นผิวเกิดเป็น Li2O เมื่อสัมผัสกับควำมชื้นและออกซิเจนระหว่ำงกระบวนกำรผลิตขั้วไฟฟ้ำทำให้เกิดควำมไม่เสถียรทำงไฟฟ้ำเคมี ดังนั้นเรำจึงได้ดัดแปรควำมเสถียรบนพื้นผิวของอนุภำคซิลิกอนที่ถูกพรีลิทิเอชันโดยกำรเคลือบในระดับนำโนเมตรด้วยพอลิเมอร์ ผลกำรศึกษำพบว่ำกระบวนกำรนี้เป็นแนวทำงที่มีประสิทธิภำพในกำรปรับปรุงควำมจุไฟฟ้ำแบบผันกลับไม่ได้และควำมเสถียรทำงเคมีไฟฟ้ำของซิลิคอน 
ผู้เขียน
595020015-4 นาย ณัฐพงษ์ คำมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0