2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Polymeric Coating on Prelithiated Silicon-Based Nanoparticles for High Capacity Anodes used in Li-ion Batteries 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2 nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology (SsSci 2019) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Suan Sunandha Rajabhat University 
     สถานที่จัดประชุม The Royal River Hotel,Bangkok, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 8 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 56-63 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ High performance lithium ion batteries are in demand for use in consumer electronics as well as in hybrid and electric vehicles. Silicon is a promising candidate anode material due to its high theoretical specific capacity of 4,200 mAh g-1 and low discharge potential. However, a high irreversible capacity loss due to a solid electrolyte interphase formation on the surface of Si anodes during the 1st cycle limits its practical applications. Prelithiation is considered an attractive method that can be used to compensate for the active lithium losses during the 1st cycle. Prelithiated Si based nanoparticles are considered more practical than their micron-sized counterparts due to their better electrochemical and mechanical properties. However, one of the primary difficulties that these NPs usually exhibit is surface oxidation to Li2O when the material comes into contact with moisture and oxygen during electrode fabrication, leading to poor electrochemical stability. In this work the surface stability of prelithiated Si-based nanoparticles was modified via a polymeric nano-coating method. The results demonstrate that coating with 1-fluorooctane is an effective strategy to mitigate irreversible capacity loss and provide electrochemical stability for high performance next generation lithium ion batteries. 
ผู้เขียน
595020015-4 นาย ณัฐพงษ์ คำมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0