2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความท้าทายของคนในพื้นที่ตำบลเชียงคาน อันเนื่องมาจาก การหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
     ISBN/ISSN 2586-923x 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน พฤศจิกายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 4382 
     บทคัดย่อ ความท้าทายของคนในพื้นที่ตำบลเชียงคาน อันเนื่องมาจาก การหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว 
     คำสำคัญ ผลกระทบจากการท่องเที่ยว, วิถีชีวิต, วัฒนธรรมดั้งเดิม, วัฒนธรรมท้องถิ่น, การ จัดการท่องเที่ยว  
ผู้เขียน
575280185-7 น.ส. นฐกร วงษ์เทราช [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0