2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พญานาค: พัฒนาการความเชื่อในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า  
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 พฤษภาคม 2562 
     ถึง 28 พฤษภาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 18 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 725-738 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการความเชื่อพญานาคในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร โดยวิเคราะห์ผ่านแนวคิดความเชื่อ (Beliefs) ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้รู้ในชุมชน อาทิ ผู้นำชุมชน ผู้ดูแลสถานที่ พระ จำนวน 15 คน ร่วมกับการสังเคราะห์เอกสารทุติยภูมิ วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อพญานาคในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร ปรากฏให้เห็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 “ความเชื่อพญานาคในพระพุทธศาสนา” ระยะที่ 2 “ปลุกความเชื่อจากการหลับใหล” ระยะที่ 3 “ตีดาบเมื่อยังร้อน” และระยะที่ 4 “เก็บเกี่ยวผลประโยชน์”  
ผู้เขียน
605080014-1 น.ส. จิตติมา พัฒนธนาภา [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล บทความดีเด่น 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 28 พฤษภาคม 2562 
แนบไฟล์
Citation 0