2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Isan-ness Ideology and Linguistic Strategies in The Isaan Record Online News. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 ธันวาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Asia-Pacific Social Science Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Higher Education Forum 
     สถานที่จัดประชุม Kyoto Research Park 
     จังหวัด/รัฐ Kyoto, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 ธันวาคม 2562 
     ถึง 19 ธันวาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 168-177 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This article presents a study of ideology from the headlining of The Isaan Record Online News, during the period between June 2018 and July 2019, with a total of 186 headlines. The objectives of this article were to study the headlining of The Isaan Record Online News and find out which aspects of the Isan-ness Ideology had been presented through those headlines and which linguistic strategies had been used for the presentation. The study reveals that the headlining of The Isaan Record Online News presented 3 aspects of the Isan-ness Ideology, sorting from higher to lower frequency of the presentation, as follow: (1) the Isan people recognize their right and liberty, (2) the Isan people see through and understand politics, and (3) the Isan people are exploited by the government or authorities. There were 6 linguistic strategies used in the headlining, namely the use of active voice, presupposition, metaphor, name and naming, questioning, and passive voice. 
ผู้เขียน
615080008-7 นาย วรพงศ์ คุยบุตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0