2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Ameliorated Unpredictable Chronic Mild Stress-Induced Cognitive Impairment in ICR Mice 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 ธันวาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Molecules 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI AG (Basel, Switzerland)  
     ISBN/ISSN doi.org/10.3390/molecules24244587 
     ปีที่ 24 
     ฉบับที่ 24 
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 4587 
     บทคัดย่อ Thai traditional herbal formula ‘’Kleeb Bua Daeng (KBD)’’consists of a 1:1:1 ratio (dry weight) of three medicinal plants: Piper nigrum fruit, the aerial part of Centella asiatica and the petals of Nelumbo nucifera. Oral administration of KBD to unpredictable chronic mild stress (UCMS) mice significantly improved their cognitive function caused by chronic mild stress. Daily administration of KBD significantly decreased the serum corticosterone (CORT) and malondialdehyde (MDA) levels but increased the catalase and superoxide dismutase activities in both frontal cortex and hippocampus. The effects of KBD were similar to those caused by oral administration of vitamin E. HPLC analysis of the KBD extract revealed the presence of piperine, madecassoside, asiaticoside, luteolin-7-O-glucoside, rutin, kaempferol-3-glucoside, quercetin, kaempferol and ferulic acid as major constituents. 
     คำสำคัญ Herbal formula; Unpredictable chronic mild stress; Learning and memory behaviors; Oxidative stress; Piper nigrum; Centella asiatica; Nelumbo nucifera 
ผู้เขียน
607150004-9 น.ส. จุฑามาศ มณีเนตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0