2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับทาง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 ธันวาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     ISBN/ISSN 1686-0632 
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่ 79 
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ผู้วิจัยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับทาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 5 ให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไมต่่ำกว่าร้อยละ 80 และมีจำนวน นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรยีนรู้รายวิชาทัศนศลิป์ โดยใช้การ จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับทาง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยัเชิงทดลองเบื้องต้น โดยทำการศึกษา กับกลุ่มเป้าหมายหนึ่งกลุ่ม ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชัยภูมภิักดีชุมพล ภาคเรียนท ี่2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรยีนรู้แบบโครงงานเป็น ฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลบัทาง จำนวน 10 แผน เวลา 15 ชั่วโมง 2) สื่อประกอบการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคดิห้องเรียนกลับทาง 3) แบบประเมินผลงาน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบยี่งเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลของการจดัการเรียนรู้รายวิชาทัศนศลิป์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคดิ ห้องเรียนกลับทาง จากจำนวนนักเรียนจำนวน 30 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 3.61 คิดเป็นร้อยละ 90.25 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.11 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มตี่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคดิห้องเรียนกลับทาง พบว่าความ พึงพอใจด้านที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสงูสุดคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ค่า S.D.=0.44 รองลงมาคือด้านกิจกรรมการ เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ค่า S.D.=0.46 และด้านบรรยากาศ มคี่าเฉลี่ย 4.53 ค่า S.D.=0.50 ตามลำดับและความพึงพอใจโดยรวม มีค่าเฉลยี่เท่ากับ 4.65 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สดุ  
     คำสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน, แนวคิดห้องเรียนกลับทาง 
ผู้เขียน
605050012-3 นาย มณฑณัช บุญปลูก [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0