2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับระดับความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 ธันวาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 1513-5845 
     ปีที่ 20 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า
     บทคัดย่อ ความโปร่งใสเป็นหลักการสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท). ต้องยึดถือและประยุกต์ใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ กับความโปร่งใสของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มตัวอย่าง คือ เทศบาลตำบล จำนวน 77 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 140 แห่ง รวมทั้งสิ้น 217 แห่ง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยมีตัวแปรต้น คือ 1) ประเภทหน่วยงาน 2) ขนาดพื้นที่ 3) จำนวนประชากร 4) งบประมาณรายรับ 5) จำนวนบุคลากร และ 6) ภาวะผู้นำ และตัวแปรตาม คือ ระดับความโปร่งใสของ อปท. ผลการศึกษาพบว่า อปท. ในกลุ่มตัวอย่างมีขนาดพื้นที่เฉลี่ย 46.4 ตารางกิโลเมตร มีประชากรเฉลี่ย 7,024 คน งบประมาณรายรับประจำปีเฉลี่ย 59.7 ล้านบาท จำนวนบุคลากรเฉลี่ย 43 คน คะแนนภาวะผู้นำของผู้บริหารโดยเฉลี่ย 93.20 คะแนน และดัชนีความโปร่งใสโดยเฉลี่ย 82.05 คะแนน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรกับระดับความโปร่งใสของ อปท. พบว่า ลักษณะขององค์กรด้านภาวะผู้นำมีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับระดับความโปร่งใสของ อปท. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ตัวแปรต้นอื่นไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความโปร่งใสแต่อย่างใด ข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า หากรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้ อปท. มีการบริหารงานอย่างโปร่งใสมากขึ้น จะต้องให้ความสำคัญแก่การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นหลัก  
     คำสำคัญ ความโปร่งใส, ลักษณะขององค์กร 
ผู้เขียน
575280189-9 น.ส. นันทนัช สำราญจิตร [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0