2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Importance of sit-to-stand without hands on levels of independence in ambulatory patients with spinal cord injury. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 17th Asian Spinal Cord Network Congress in conjunction with 15th Myanmar Rehabilitation Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Asian Spinal Cord Network (ASCoN) and Yangon General Hospital 
     สถานที่จัดประชุม Taw Win Garden Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Yangon, Myanmar 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 พฤศจิกายน 2561 
     ถึง 11 พฤศจิกายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
597090009-1 น.ส. ลลิตา คุณะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Winner of ASCoN Observership Award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The Asian Spinal Cord Network (ASCoN) 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 11 พฤศจิกายน 2561 
แนบไฟล์
Citation 0