2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Immediate Effects of Thai Massage on Gait Speed and Balance Parameters in Elderly 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th International Conferences on Sciences, Engineering, and Environment.  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The GEOMATE Society 
     สถานที่จัดประชุม Swissotel le Concorde 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 13 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 815-820 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595090010-2 น.ส. นัฏฐนันท์ ตัชชนานุสรณ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0