2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินองค์ประกอบของน้ําลายในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบและปริทันต์อักเสบด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ธันวาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
     จังหวัด/รัฐ ปทุมธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 ธันวาคม 2562 
     ถึง 8 ธันวาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-11 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
605130013-6 น.ส. กัณฐิกา กางบุญเรือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0