2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Current status of Opisthorchis viverrini, Minute intestinal fluke, and Taenia spp. 2 infections among inhabitants in the Kenethao district of Northern Lao PDR 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 มกราคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine & Hygiene  
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Oxford University Press (OUP)  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The study reports the prevalence of Ov/ MIF and Taenia infections among inhabitants of the Kenethao district. Fecal samples from 580 were examined by FECT. The prevalence of Ov/MIF, Taenia spp., and co-infection was 45.3%, 11.9%, and 6.1%, respectively. There was no significant difference between males and females for Ov/MIF ( P = 0. 813) and Taenia infection (P = 0. 759). The prevalence of Ov/MIF was significantly associated with age ( P =0.005), but it did not happen for Taenia infection (P = 0.836). Consumption of raw fish (P = 0.001) and raw meat (P = 0.046) was significantly associated with parasitic infections. The results suggest that Ov/MIF and Taenia spp. are highly endemic in this area and there is a need for projects to eliminate these parasites. 
     คำสำคัญ Eating behaviors, Opisthorchis viverrini, Prevalence,Taenias 
ผู้เขียน
605070046-4 Mr. PHASOUK SENEPHANSIRI [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
605070025-2 น.ส. ทักษพร ทองสีสุขใส
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
615070039-2 Ms. PHAVINY SITHAY
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
575070052-6 Mr. SAKHONE LAYMANIVONG
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0