2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of aestivation on survival of Bithynia siamensis goniomphalos snails and the infection of Opisthorchis viverrini in the irrigation area of wet- and dry-season rice paddy  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 มกราคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร acta tropica 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier B.V. 
     ISBN/ISSN 0001-706X  
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ 192 
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 55-60 
     บทคัดย่อ The snail Bithynia siamensis goniomphalos acts as the first intermediate host of the human liver fluke, Opisthorchis viverrini, a major cause of cholangiocarcinoma inNortheast Thailand. In this study, we investigated host-parasite interactions in wet- and dry-season rice paddy plantation. The snails that aestivated through 4-month-dried period after rice harvest had average mortality rate of 36.45% and monthly increasing from 17.76% to 54.57%. Surprisingly, atdepthsgreaterthan 5cmexperiencedahighermortality ratethanupperlevel.Averagemortality rate at the depth more than 5cm, was 42.97%. In the initial month of aestivation, mortality rate of 0–5 and 5–10cm depth was 9.13% and 26.39% then increase to 57.58% and 51.97%, respectively in the last 4th month. TheaverageprevalenceO.viverriniinfection insnailsduringthestudyperiodwas0.44%.Thehighestprevalence of O. viverrini infection was found in the cool dry and wet season. The odds of O. viverrini infection in female snails and large snails were higher relative to male snails and medium-sized snails. The physicochemical factors involved in increased prevalence of O. viverrini infection in snail hosts were mean daily air temperature and average monthly rainfall. Short aestivation period made lower mortality in irrigation area than the previous report of non-irrigation area, that is, the aestivation is one of snail population control. 
     คำสำคัญ Opisthorchis viverrini, Bithynia siamensis goniomphalos, Aestivation, Wet-season rice paddy, Dry-season rice paddy 
ผู้เขียน
557070025-1 น.ส. มณฑิชา ไชยแสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
555070038-8 น.ส. ภรณ์พิชชา เพชรดี
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
575070024-1 น.ส. ชนิสฬา เสรีวงษ์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0