2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Increasing the input data length of RSA cryptosystem by applying a hybrid lossless data compression algorithm 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Telecommunication, Electronic and Computer Engineering 2019 - ICTEC 2019 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Center for Telecomunication Research and Innovation (CeTRI), Faculty of Electronic and Computer Engineering (FKEKK), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) 
     สถานที่จัดประชุม Holiday Inn Melaka 
     จังหวัด/รัฐ Melaka 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 ตุลาคม 2562 
     ถึง 24 ตุลาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-8 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ RSA is a well-known and widely used cryptosystem. One major limitation of RSA is its maximum input length depends on the chosen key size and the selected padding. This paper proposed a hybrid data compression algorithm to increase the input data length to be encrypted by RSA. Firstly, a plain text is compressed by LZW algorithm. The compressed data is padded. After that, the size of the compressed data is further reduced by using continued fraction. Double-compressed data is, then, used as an input of RSA. When using a combination of continued fraction and LZW algorithm, the results showed that, in average, the input data length is increased by 18.91 percent. In most cases, the processing time is much better than not doing any compression. In case of decryption, a cipher text is decrypted by RSA first. The padding is removed. Then, Euclidean algorithm and LZW are used respectively to restore the original data. The hybrid data compression is not only relieve the limitation of RSA but also enhances the security level. 
ผู้เขียน
585020141-8 นาย วรภัทร ศิริบูรณ์พิพัฒนา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0