2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ LEAF PERFORMANCES OF CASSAVA GENOTYPES IN DIFFERENT SEASONS AND ITS RELATIONSHIP WITH BIOMASS 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มิถุนายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Turkish Journal of Field Crops 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Turkish Journal of Field Crops 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 24(1) 
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 54-64 
     บทคัดย่อ Information on leaf performances in different growing seasons of cassava could help achieve the recommendation regarding suitable cassava genotypes for particular planting date and a new plant type to improve cassava productivity. The objective of this study was to investigate leaf growth habit and biomass of the four cassava genotypes grown under irrigated condition in different growing seasons. The four cassava genotypes, i.e., Kasetsart 50, Rayong 9, Rayong 11 and CMR38-125-77 were grown at 30 June 2015 and 20 May 2016 and 3 November 2016 at Khon Kaen University, Thailand. A Randomised Complete Block Design (RCBD) with four replications was used for each planting date. Data recorded were leaf life, fallen leaf ratio, leaf area index (LAI), leaf area duration (LAD), storage root dry weight, total crop dry weight, harvest index (HI) and daily weather data. The results indicated that greater values of leaf life during 180 days after planting (DAP), LAD during 180-270 DAP, and LAI at 270 DAP appeared to associate with higher temperature. A combination of LAI at 180 DAP, leaf life during 90 and 180 DAP and fallen leaf ratio for 90 and 180 DAP was related to total biomass, while storage root dry weight was associated with a combination of LAI at 180 and 270 DAP and fallen leaf ratio for 90 and 180 DAP. CMR38-125-77 produced high total biomass and storage root dry weight at 270 DAP with possessing high LAI at 180 DAP. 
     คำสำคัญ Dry weight, fallen leaf ratio, leaf area duration, leaf area index, leaf life, temperature 
ผู้เขียน
595030058-0 นาย วรัญญู ภูแสงศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0