2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ บทบาทพรรคอนาคตใหม่ต่อพรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้งปี พุทธศักราช 2562 กรณีศึกษาจังหวัด ขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิตัล: กฎหมาย ความเป็นธรรม และการกลับคืนสู่ประชาธิปไตย 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 2 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 320-334 
     Editors/edition/publisher การประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิตัล: กฎหมาย ความเป็นธรรม และการกลับคืนสู่ประชาธิปไตย 
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความนิยมทางการเมือง และพรรคการเมืองของประชาชนจังหวัดขอนแก่นต่อพรรคการเมืองที่มีจุดยืนในฝ่ายประชาธิปไตย ซึ่งในการเลือกตั้งปี พุทธศักราช 2562 ได้มีการแข่งขันอย่างชัดเจนระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยสองพรรคการเมือง จากการเลือกตั้งครั้งนี้ คือ พรรคเพื่อไทย ที่เป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ครองใจชาวอีสาน และ ชาวขอนแก่น มาอย่างยาวนาน และ พรรคอนาคตใหม่ พรรคการเมืองใหม่ ที่แสดงจุดยืนในการต่อต้านการรัฐประหาร ผลการศึกษา คะแนนพรรคเพื่อไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัด และพรรคอนาคตใหม่มีบทบาทในการเข้ามาทาให้กระแสนิยมพรรคเพื่อไทยลดลง เมื่อวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์การตลาดทางการเมือง และ ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ของพรรคการเมืองทั้งสองฝ่าย 
ผู้เขียน
615280031-8 นาย อลงกรณ์ ศิลปดอนบม [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0