2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Investigation of the in vitro cysticidal activity of miltefosine against Acanthamoeba spp. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Parasitic Diseases 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer New York 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The present study evaluated the in vitro efficacy of miltefosine against cysts of Acanthamoeba spp. 19 belonging to genotypes T3, T4 and T5. Each genotype was incubated with miltefosine at the 20 concentration of 2.42, 4.84, 9.68, 19.36, 38.72 and 77.44 mM for different periods; 1, 3, 5, 7 d at 21 37 °C. The viability was assessed by staining with 0.4% trypan blue and culturing on NNA medium 22 at 30 °C for 1 month. The results showed 100% eradication of cyst stage of all concentrations, but 23 exhibited a different degree of activity against different genotypes. The MCC of 38.72 mM could 24 kill genotype T4 and T5 after 1 d of incubation, whereas the killing of T3 needed MCC of 77.44 25 mM at the same incubation time. Miltefosine showed statistically highly significant difference 26 (P<0.001) in comparison to non-treated control. Although our finding needs to confirm in animal 27 models, this information may be the guideline for optimizing therapy or considered to combine 28 with the other drugs for effective treatment. 
     คำสำคัญ Acanthamoeba cyst, Miltefosine, Genotypes, Minimal Cysticidal Concentration 
ผู้เขียน
595070043-9 Ms. MALIN CHAO [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
605070025-2 น.ส. ทักษพร ทองสีสุขใส
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0