2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของการจัดการสอบด้วยคอมพิวเตอร์และการสอบด้วยกระดาษต่อคุณภาพของแบบวัดความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย EFFECTS OF COMPUTER VERSUS PAPER ADMINISTRATION OF DIGITAL INTELLIGENCE SCALE FOR SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมสัมนาวิชาการ"การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘ : บทบาทของการวิจัย วัดผลและประเมินทางการศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก"" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว 
     จังหวัด/รัฐ พิษณุโลก 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 กุมภาพันธ์ 2563 
     ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 28 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 101 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
615050107-3 นาย อรรถพล วิรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0