2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Bergenin possesses hepatoprotective activity against ethanol-induced oxidative stress in ICR mice 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 พฤศจิกายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Current Topics in Nutraceutical Research 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร New Century Health Publishers, United States 
     ISBN/ISSN 1540-7535 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Bergenin is a C-glucoside derivative of gallic acid but its antioxidant and hepatoprotective effects have not previously been compared with gallic acid. Male ICR mice were administered bergenin (10, 50, and 250 mg/kg/day) or gallic acid (100 mg/kg/day) for 7 consecutive days before a single administration of ethanol (5 g/kg). Liver sections were histopathologically examined. Aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), reactive oxygen species (ROS), and malondialdehyde (MDA) levels were determined in plasma. Total glutathione, reduced glutathione (GSH), and oxidized glutathione (GSSG) levels were determined in liver homogenates. Ethanol induced hepatic injury with prominent histopathological markers including nuclear pyknosis and necrotic areas and this accorded with increases in the plasma levels of AST, ALT, ROS, and MDA. Moreover, ethanol disturbed hepatic glutathione homeostasis by reducing glutathione stores. Hepatic injury in the ethanol-induced mice was prevented with bergenin and gallic acid by significant decreases in plasma AST, ALT, ROS, and MDA levels and restoration of the hepatic glutathione profile through an increase in the GSH/GSSG ratio. Bergenin at 10 mg/kg/day showed comparable hepatoprotective activity to gallic acid in an ethanol-induced mouse model of oxidative stress. Therefore, bergenin might be a promising candidate for further development as a novel hepatoprotective product. 
     คำสำคัญ Alanine aminotransferase, Aspartate aminotransferase, Bergenin, Glutathione store, Malondialdehyde, Reactive oxygen species 
ผู้เขียน
607150008-1 น.ส. ยลดา ศรีเศรษฐ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0