2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A single nucleotide polymorphism in the BART promoter region of Epstein-Barr virus isolated from nasopharyngeal cancer cells 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Biochemical and Biophysical Research Communications 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร © 2019 Elsevier Inc. All rights reserved. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 520 
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 373-378 
     บทคัดย่อ Epstein-Barr virus (EBV) encodes BamHIA rightward transcript (BART) microRNAs (miRNAs). These miRNAs are expressed at high levels in epithelial tumors, such as nasopharyngeal carcinoma (NPC). BART miRNAs play important roles in EBV-associated malignancies, however, the reason for their high expression in NPC is unclear. We performed multiple sequence alignment of six completely sequenced EBV strains: Akata, YCCEL1, SNU719, C666-1, Mutu I, and M81. A single-nucleotide deletion was identified at the promoter region of BART. The luciferase assay suggested that this single-nucleotide polymorphism (SNP) significantly increased BART promoter activity. In addition to deletion, substitution at the same site also increased BART promoter activity. Analysis of the 170 EBV genome sequences from NPC and EBV- associated gastric cancers revealed that the frequency of this SNP was associated with NPC incidence and this SNP was found to be accumulated in the BART promoter region. Overall, our results suggested that this SNP should enhance BART promoter activity and thus, might contribute to the development of EBV-associated epithelial malignancies. 
     คำสำคัญ Epstein-Barr virus Single nucleotide polymorphism BART miRNA Nasopharyngeal carcinoma 
ผู้เขียน
567070035-9 นาย อติ บุรัสการ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0