2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antibacterial Synergistic of Ceftazidime with Silver Nanoparticles as a Possible Alternative for Treatment of Melioidosis 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Nano Thailand 2018. The 6th Thailand International Nanotechnology Conference. "From frontier research to innovation and commercialization" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Nanotechnology Center : NANOTEC 
     สถานที่จัดประชุม Thailand Science Park Convention Center 
     จังหวัด/รัฐ Pathum Thani, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 ธันวาคม 2561 
     ถึง 14 ธันวาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 234 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
577020067-7 นาย สถิตย์ มาลาวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0