2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Congestion Control and Prediction Schemes Using Fuzzy Logic System with Adaptive Membership Function in Wireless Sensor Networks 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Wireless Communications and Mobile Computing 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Wiley Hindawi Partnership 
     ISBN/ISSN 1530-8677 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 2018 
     เดือน สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 19 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Congestion Control, Congestion Prediction, Fuzzy Logic Systems, Wireless Sensor Networks, WSN 
ผู้เขียน
607020025-6 นาย เพชร อิ่มทองคำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0