2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Fuzzy logic rate adjustment controls using a circuit breaker for persistent congestion in wireless sensor networks 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Wireless Networks 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature 
     ISBN/ISSN 1572-8196 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Congestion Control, Persistent Congestion, Fuzzy Logic Systems, Wireless Sensor Networks, WSN 
ผู้เขียน
607020025-6 นาย เพชร อิ่มทองคำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0