2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Epstein-Barr virus infection of oral squamous cells 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 มีนาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Microorganisms 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI (Basel, Switzerland)  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Epstein-Barr virus (EBV) is a human herpesvirus associated with various cancers. We have previously detected EBV genomes in 32.5% of the tumor lesions of oral squamous cell carcinomas (J Oral Pathol Med. 2015, 44, 252-257). However, there is no available in vitro model to study the possible role of EBV in the development of oral squamous cell carcinoma. Herein, we report establishment of a latent EBV infection of well-differentiated HSC1 cells and poorly differentiated SCC25 cells. Viral copy numbers per cell in EBV-infected HSC1 and SCC25 cells are 2 and 5, respectively. Although the EBV copy number was small, spontaneous viral replication was observed in EBV-infected HSC1 cells. Contrarily, infectious viral production was not observed in EBV-infected SCC25 cells, despite containing larger number of EBV genomes. Chemical activation of cells induced expression of viral lytic BZLF1 gene in EBV-infected HSC1 cells, but not in EBV-infected SCC25 cells. EBV infection activated proliferation and migration of HSC1 cells. However, EBV-infection activated migration but not proliferation in SCC25 cells. In conclusion, EBV can infect squamous cells and establish latent infection, but promotion of cell proliferation and of lytic EBV replication may vary depending on stages of cell differentiation. Our model can be used to study the role of EBV in the development of EBV-associated oral squamous cell carcinoma. 
     คำสำคัญ Epstein–Barr virus; oral squamous cell carcinoma; differentiation of SCC cells; EBV lytic replication; cancer progression 
ผู้เขียน
557070020-1 นาย จักรกฤษ เหวชัยภูมิ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567070035-9 นาย อติ บุรัสการ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0