2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Congestion Control in CoAP Observe Group Communication 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Sensors 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 19 
     ฉบับที่ 15 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The Constrained Application Protocol (CoAP) is a simple and lightweight machine-to-machine (M2M) protocol for constrained devices for use in lossy networks which offers a small memory capacity and limited processing. Designed and developed by the Internet Engineering Task Force (IETF), it functions as an application layer protocol and benefits from reliable delivery and simple congestion control. It is implemented for request/response message exchanges over the User Datagram Protocol (UDP) to support the Internet of Things (IoT). CoAP also provides a basic congestion control mechanism. In dealing with its own congestion, it relies on a fixed interval retransmission timeout (RTO) and binary exponential backoff (BEB). However, the default CoAP congestion control is considered to be unable to effectively perform group communication and observe resources, and it cannot handle rapid, frequent requests. This results in buffer overflow and packet loss. To overcome these problems, we proposed a new congestion control mechanism for CoAP Observe Group Communication, namely Congestion Control Random Early Detection (CoCo-RED), consisting of (1) determining and calculating an RTO timer, (2) a Revised Random Early Detection (RevRED) algorithm which has recently been developed and primarily based on the buffer management of TCP congestion control, and (3) a Fibonacci Pre-Increment Backoff (FPB) algorithm which waits for backoff time prior to retransmission. All the aforementioned algorithms were therefore implemented instead of the default CoAP mechanism. In this study, evaluations were carried out regarding the efficiency of the developed CoCo-RED using a Cooja simulator. The congestion control mechanism can quickly handle the changing behaviors of network communication, and thus it prevents the buffer overflow that leads to congestions. The results of our experiments indicate that CoCo-RED can control congestion more effectively than the default CoAP in every condition. 
     คำสำคัญ Internet of Things; constrained application protocol; wireless sensor networks; congestion control; observing resource; group communication 
ผู้เขียน
597040048-1 นาย ชาญวิช สุวรรณพงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0