2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A STUDY OF THE MATHEMATICAL CREATIVITY OF 4TH GRADE STUDENT’S IN MATHEMATICS CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Universal Academic Cluster International February Conference in Bangkok 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universal Academic Cluster  
     สถานที่จัดประชุม SM Tower  
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 กุมภาพันธ์ 2563 
     ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-12 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
605050124-2 นาย อภิสิทธิ์ สุวรรณวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0