2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of marginal designs on cracked initiation of monolithic zirconia crowns 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มีนาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง บทบาทอุดมศึกษาไทย : การพัฒนาผู้เรียนและทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruptive Technology 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
     สถานที่จัดประชุม หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล อาคารแสงส่องปัญญา 
     จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 มีนาคม 2563 
     ถึง 21 มีนาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 887-899 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
605130023-3 น.ส. ศศิประภา กรรำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 4