2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มีนาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการบริหารปกครอง (GOVERNANCE JOURNAL) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
     ISBN/ISSN 2697-4029 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและอธิบายถึงกระบวนการวิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ และการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ตลอดจนการส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา ใช้ระเบียบการวิจัยแบบกรณีศึกษาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา และประชาชนผู้ร้องเรียน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ดำเนินการวิเคราะห์แบบแก่นสาระ ผลการวิจัย พบว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี มีการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนโดยมุ่งให้ความสำคัญในประเด็นปัญหาที่ร้องเรียน ได้แก่ การขอความช่วยเหลือหรือขอความเป็นธรรม ส่วนการจำแนก แยกแยะเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีดำเนินตามรูปแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเป็นหลักปฏิบัติ โดยจำแนกเรื่องร้องเรียนได้ 6 ประเภท คือ เหตุเดือดร้อนรำคาญ, กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ, ขอความช่วยเหลือ, แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด, ปัญหาที่ดิน และอื่น ๆ ลักษณะเรื่องร้องเรียนที่ต้องส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหามี 2 ลักษณะ คือ 1) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น และ 2) เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาไกล่เกลี่ย 
     คำสำคัญ การจัดการเรื่องร้องเรียน; เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์; ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี 
ผู้เขียน
605280009-0 นาย สมชาย สัตยวัน [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0