2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of N-Amide Substitution on Antioxidative Activities of Melatonin Derivatives 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 มกราคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Scientia Pharmaceutica 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Austrian Pharmaceutical Society (Österreichische Pharmazeutische Gesellschaft, ÖPhG) 
     ISBN/ISSN 2218-0532 
     ปีที่ 2020 
     ฉบับที่ 88 
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า
     บทคัดย่อ Five N-amide substituted melatonin (MLT) derivatives were synthesized and evaluated for antioxidative activities, and compounds 9–12 showed higher electron spin resonance (ESR) response than MLT. 4-Bromobenzoyl and naphthoyl derivatives (10 and 11) presented stronger hydroxyl radical inhibitory effect than MLT in Fenton reaction. The substitution at the N1-position on the MLT core structure with acetyl (8), benzoyl (9), 4-bromobenzoyl (10), and naphthoyl (11) and N2-substitution with 4-bromobenzoyl (12) decreased the reducing power of the derivatives in ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay. Compounds 8–11 also presented lower antioxidant capacity than their parent compound in 2,2′-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) disodium salt (ABTS) assay; whereas, compound 12 presented radical scavenging activity similarly to MLT. All aryl derivatives (9–12) showed higher ability to quench peroxyl radicals than MLT about three times, especially the benzoylated derivatives (9 and 10) that presented the highest ability in oxygen radical absorbance capacity (ORAC) assay.  
     คำสำคัญ melatonin; N-amide derivative; radical scavenging; electron spin resonance 
ผู้เขียน
597150004-8 น.ส. ปัญญดา ปัญญาทิพย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0