2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Style of Thanathorn Juangroongruangkit In The Campaign For Election of Members of the House of Representatives In 2019 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 15th International Conference on Humanities and Social Sciences 2019 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty Humanities and Social Sciences Khon Kaen University, THAILAND 
     สถานที่จัดประชุม Faculty Humanities and Social Sciences Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, THAILAND 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 12 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 276-284 
     Editors/edition/publisher Faculty Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
     บทคัดย่อ This study was conducted to do syntactic-level stylistic analysis of Thanathorn Juangroongruangkit used in the campaign for election of members of the House of Representatives in 2019. Data were collected under a linguistic framework from his Fanpage Facebook. The results revealed 4 types of syntactic-level styles: 1) short sentences, 2) interrogative sentences, 3) contradictory sentences, and 4) conditional sentences. Each type of them could be found in several parts of sentences while interrogative and conditional sentences could be found in the ending part. In addition, formal language was mostly used for communication on his Fanpage Facebook. 
ผู้เขียน
615080025-7 น.ส. ไพลิน ทองสอดแสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0