2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลการสำรวจคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่จำหน่ายในแขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 กุมภาพันธ์ 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเภสัชกรรมไทย 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Prince of songkla university 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน April-June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: เพื่อสำรวจคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (น้ำบริโภคฯ) ที่จำหน่ายในแขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจที่เก็บตัวอย่างน้ำบริโภคฯ 41 ตัวอย่างจากโรงงานน้ำดื่ม 41 แห่งที่ยังไม่ได้รับทะเบียนอาหารและยาจากกรมอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 11 อำเภอ แขวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว การศึกษาใช้ชุดทดสอบคุณภาพน้ำดื่มภาคสนามมาตรฐาน ประกอบด้วยชุดทดสอบอีโคไลและโคลีฟอร์มแบคทีเรีย วัดความกระด้างของน้ำดื่มด้วยเครื่องวัดทีดีเอส และวัดค่าความเป็นกรด–ด่างด้วยเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง หลังจากนั้น นำผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลการวิจัย: น้ำบริโภคฯ 22 ตัวอย่าง (ร้อยละ 53.65) ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านกายภาพคือไม่ระบุวันเดือนปีหมดอายุของน้ำดื่ม และคุณภาพด้านเคมีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านค่าความเป็นกรด - ด่าง ที่น้อยกว่า 6.5 นอกจากนี้ค่าความเป็นกรด - ด่าง ที่มากกว่า 8.5 พบใน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.87) ส่วนค่าความกระด้างของน้ำบริโภคฯ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง น้ำบริโภคฯ จำนวน 35 ตัวอย่าง (ร้อยละ 85.36) ผ่านเกณฑ์ทางด้านจุลินทรีย์โดยตรวจพบโคลีฟอร์มแบคทีเรียที่มีค่าน้อยกว่า 2.2 MPN/100 มิลลิลิตร และไม่พบ อีโคไล น้ำบริโภคฯ 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 14.63) พบโคลีฟอร์มแบคทีเรียมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและพบ อีโคไล สรุป: ถึงแม้ว่าโรงงานน้ำดื่มจะมีการใช้ระบบปรับคุณภาพน้ำที่ดีโดยการใช้ออสโมซิสแบบผันกลับ (reverse osmosis) การใช้แสงอัลตราไวโอเลต และใช้ระบบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อ ยังพบว่ามีโรงงานน้ำดื่มส่วนหนึ่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางเคมีและจุลินทรีย์ ดังนั้นผู้ประกอบการควรตระหนักถึงสุขลักษณะด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม และส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค  
     คำสำคัญ คุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภคในภาชนะปิดสนิท เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การคุ้มครองผู้บริโภค 
ผู้เขียน
615150028-2 Mr. JOHNNY SYHALATH [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0