2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Very high thermal stability with excellent dielectric, and non-ohmics properties of Mg-doped CaCu3Ti4.2O12 ceramics 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 พฤษภาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Materials Science: Materials in Electronics 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 29 
     ฉบับที่ 15 
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 12639-12651 
     บทคัดย่อ In this work, the nominal CaCu3−xMgxTi4.2O12 (0.00, 0.05 and 0.10) ceramics were prepared by sintering pellets of their precursor powders obtained by a polymer pyrolysis solution method at 1100 °C for different sintering time of 8 and 12 h. Very low loss tangent (tanδ) < 0.009–0.014 and giant dielectric constant (ε′) ∼ 1.1 × 104–1.8 × 104 with excellent temperature coefficient (Δε′) less than ± 15% in a temperature range of − 60 to 210 °C were achieved. These excellent performances suggested a potent application of the ceramics for high temperature X8R and X9R capacitors. It was found that tanδ values decreased with increasing Mg2+ dopants due to the increase of grain boundary resistance (Rgb) caused by the very high density of grain, resulting from the substitution of small ionic radius Mg2+ dopants in the structure. In addition, CaCu3−xMgxTi4.2O12 ceramics displayed non-linear characteristics with the significant enhancements of a non-linear coefficient (α) and a breakdown field (Eb) due to Mg2+doping. The high values of ε′ (14012), α (13.64) and Eb (5977.02 V/cm) with very low tanδ value (0.009) were obtained in a CaCu2.90Mg0.10Ti4.2O12 ceramic sintered at 1100 °C for 8 h. 
     คำสำคัญ CaCu3-xMgxTi4.2O12 ceramics; Polymer pyrolysis method; Dielectric properties; Non-Ohmic properties; X9R capacitor.  
ผู้เขียน
587020070-5 นาย กฤษณะ พรมพา
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0