2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Ni2+-doped CaCu3Ti4O12/TiO2 nanocomposite ceramics with high temperature stability dielectric and nonlinear electrical properties for X9R capacitors 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Surface Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 484 
     ฉบับที่  
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 925-932 
     บทคัดย่อ The temperature stability of the dielectric constant and nonlinear electrical properties of CaCu3Ti4O12 ceramics were improved by fabricating Ni2+-doped CaCu3Ti4O12/TiO2 nanocomposite ceramics. Interestingly, a large reduction of the dielectric loss to 0.009 with high ε′ of 6314 and good temperature stability of the dielectric constant (Δε′) of less than ±15% variation over the temperature from −60 to 210 °C was obtained in a CaCu2.95Ni0.05Ti4O12/TiO2 ceramic sintered at 1060 °C for 8 h. With these excellent properties, this ceramic is proposed for applications in high temperature X8R and X9R capacitors. Nonlinear behavior of J–E curves was observed in all CaCu3−xNixTi4O12/TiO2 ceramics that could be significantly enhanced by Ni2+ doping. Very large α (~53) and Eb (~15,727 V·cm−1) values were obtained in a CaCu2.95Ni0.05Ti4O12/TiO2 ceramic sintered at 1060 °C for 8 h. X-ray absorption near edge spectroscopy (XANES) was performed for verification of the Ti oxidation state of all ceramics. Microstructural and phase composition were studied using field emission scanning electron microscopy (FESEM) and X-ray diffraction (XRD). 
     คำสำคัญ CaCu3−xNixTi4O12/TiO2 Dielectric temperature coefficients Nonlinear behavior of J–E Polymer pyrolysis route Very low loss tangent 
ผู้เขียน
587020070-5 นาย กฤษณะ พรมพา
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0