2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of Sn4+ doping on the dielectric and nonlinear J–E properties of CaCu3Ti4.1O12 ceramics with a slight titanium excess for X9R capacitors 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Materials Science: Materials in Electronics 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 30 
     ฉบับที่ 23 
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 20789-20800 
     บทคัดย่อ Sn4+ doped CaCu3Ti4.1−xSnxO12 (x = 0.00, 0.05, and 0.10) ceramics were prepared using a one-step polymer pyrolysis method. Variation of Δε′ < ± 15% over a temperature range of − 60 to 210 °C, very low tanδ ~ 0.009–0.012 and giant-ε′ ~ 6685–14,194 at 30 °C and 1 kHz were achieved in ceramics with x = 0.05 and 0.10 sintered at 1080 °C for 7 h. Furthermore, tanδ values of less than 0.03 and Δε′ < ± 10% over wide temperatures range of − 60 to 150 °C and − 60 to 200 °C were obtained in each of the ceramics. Both ceramics are promising candidate materials for X9R capacitor and X-P capacitor applications. The increase of grain boundary resistance (Rgb) with increasing Sn4+ content in the presence of a TiO2 phase are suggested to play an important role in extending Δε′ < ± 15% and tanδ < 0.05 over a wider temperature range. 
     คำสำคัญ X9R capacitor; Slight titanium excess CaCu3Ti4.1-xSnxO12 ceramics; Thermal stability, Dielectric properties; Non-Ohmic properties. 
ผู้เขียน
587020070-5 นาย กฤษณะ พรมพา
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0