2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A novel strategy to improve the thermal stability of dielectric properties and reduce the dielectric loss tangent of Ca1-1.5xPrxCu3Ti4O12/TiO2 ceramics 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Ceramics International 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 45 
     ฉบับที่ 12 
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 14733-14741 
     บทคัดย่อ A very low-tanδ ∼0.008 and giant-ε′ ∼14867 at 30 °C and 1 kHz, with a dielectric variation Δε' < ±15% over a wide temperature range of −60–200 °C that complies with the EIA standard for capacitors were obtained in a Ca0.925Pr0.05Cu3Ti4O12/TiO2 ceramic sintered at 1100 °C for 7 h. Moreover, very high values of the nonlinear coefficient (α) ∼13.55 and a breakdown field (Eb) ∼ 6013.5 V cm−1 were achieved in this ceramic. Nonlinear J-E properties of almost all ceramics can be improved by doping with Pr3+ ions. The grain density increased with the Pr3+ dopant content due to the effect of the solute drag mechanism. This caused an increase in the grain boundary resistance (RGB), leading to a wider temperature range of the thermal stability for tanδ < 0.05 and Δε' < ±15%. Incremental changes of the RGB were confirmed by impedance spectroscopy analysis. These results suggested that this material is a very good candidate for ceramic for applications in capacitors, energy storage and varistor devices that require high thermal stability. 
     คำสำคัญ X9R capacitor Ca1-1.5xPrxCu3Ti4O12/TiO2 ceramics Thermal stability Dielectric properties Non-ohmic properties 
ผู้เขียน
587020070-5 นาย กฤษณะ พรมพา
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0