2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Synthesis optimization and X-ray absorption spectroscopy investigation of polymeric anion exchanger supported binary Fe/Mn oxides nanoparticles for enhanced As(III) removal 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 ธันวาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Reactive and Functional Polymers 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร 2019 Elsevier B.V. 
     ISBN/ISSN 1381-5148 
     ปีที่ 2020 
     ฉบับที่ 147 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Arsenic, Adsorption, Nanoparticles, Fe-Mn binary oxides, XANES, EXAFS 
ผู้เขียน
617040007-7 น.ส. อัญธิกา ประนัดทา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0