2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The study of silica fume incorporated calcium silicate nanocomposite for mechanical energy harvesting application 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 มีนาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Chiang Mai Journal of Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร CMU Journal of natural Science 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Calcium silicate, Silica fume, Mechanical energy harvesting 
ผู้เขียน
595020084-5 น.ส. จิราพรรณ สินธุศิริ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
615020014-8 นาย วิทวัส ทองทัพไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0