2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Portland cement-TiO2 triboelectric nanogenerator for robust large-scale mechanical energy harvesting and instantaneous motion sensor application 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ์Nano energy 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Portland cement, Triboelectric nanogenerator, Titanium dioxide nanoparticle, Dielectric property, Mechanical energy harvesting, Motion sensing 
ผู้เขียน
595020084-5 น.ส. จิราพรรณ สินธุศิริ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
567040019-5 นาย อำพล วงศ์ษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0