2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยคำเขียนคำฟ้อง และคำให้การในคดีทางการแพทย์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร มนุษย์กับสังคม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคม 
     ISBN/ISSN 2286-6779 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม 2563 - ธันวาคม 2563
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยคำเขียนคำฟ้องของโจทก์และคำให้การของจำเลยในคดีทางการแพทย์ตามแนวทางทฤษฎีการประเมินค่า (Appraisal Theory) ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือคดีทางการแพทย์ (ขวัญชัย โชติพันธุ์: 2558) ที่ได้รวบรวมตัวอย่างคดีที่ศาลปกครองมีคำวินิจฉัยเสร็จสิ้น ซึ่งผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะคำฟ้องของโจทก์และคำให้การของจำเลยในคดีเดียวกันเฉพาะคดีผู้บริโภคเท่านั้น ซึ่งล้วนเป็นคดีที่มีการฟ้องร้องจริงทั้งสิ้น ผู้เขียนได้ใช้ชื่อสมมติแทนชื่อจริงของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละคดี เพื่อไม่ให้กระทบต่อชื่อเสียงของผู้ใด ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากคำฟ้อง 5 คดี รวมจำนวน 20 หน้า และคำให้การ 5 คดี รวมจำนวน 22 หน้า รวมข้อมูลทั้งคำฟ้องและคำให้การทั้งสิ้น 42 หน้า ผลการศึกษาพบว่า การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยคำเขียนคำฟ้องของโจทก์และคำให้การของจำเลยในคดีทางการแพทย์ มีการแสดงความหมายหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ การแสดงความหมายของทัศนคติ การแสดงความหมายของการบอกระดับ และการแสดงความหมายของการผูกมัด การศึกษาครั้งนี้พบว่า 1) การแสดงความหมายของทัศนคติ โจทก์และจำเลยจะใช้ถ้อยคำแสดงทัศนคติทั้งทางบวกและทางลบในการเขียนคำฟ้องและคำให้การในคดีทางการแพทย์ 2) การแสดง ความหมายของการบอกระดับ มี 2 ส่วนประกอบคือ ส่วนที่ช่วยปรับระดับของความหมายให้เพิ่มขึ้น และส่วนที่ช่วยปรับระดับของความหมายให้ลดลง 3) การแสดงความหมายของการผูกมัด มีการใช้ถ้อยคำแสดงการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาข้อมูลที่แสดงความหมายของการจำกัดความและการขยายความ 
     คำสำคัญ การแสดงความหมายของถ้อยคำ คำฟ้อง คำให้การ 
ผู้เขียน
595080083-1 น.ส. วรัญญา ประพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0